1.   Wie zijn wij?

MUSICPOWER als verwerkingsverantwoordelijke

Met deze verklaring (hierna de “Verklaring”) willen wij u informeren waarom en op welke wijze uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door MUSICPOWER, gevestigd te 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, met ondernemingsnummer 0643.331.021 (hierna “Wij” of “MUSICPOWER” genoemd).

Onze contactgegevens kan u vinden onder punt 10 van deze Verklaring.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die door ons worden opgevraagd en gebruikt. Als verwerkingsverantwoordelijke nemen Wij de maatregelen die waarborgen dat u:

 • geïnformeerd blijft over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens en over uw rechten;
 • de controle behoudt over de persoonsgegevens die Wij verwerken;
 • uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kan uitoefenen. Meer informatie over uw rechten kan u vinden onder punt 9 van deze Verklaring.

 

2.   Welke gegevens verzamelen Wij over u?

2.1   Persoonsgegevens

Onder “persoonsgegevens” verstaan Wij alle informatie die naar een bepaalde levende natuurlijke persoon verwijst. Het soort persoonsgegevens dat Wij verzamelen, hangt af van de diensten waarom u verzoekt, en omvat, waar toepasselijk, gegevens van u en/of uw vertegenwoordigers, personeel, zelfstandige medewerkers en/of bestuurders (hierna samen ook aangeduid als U of Uw).

Indien Wij van U persoonsgegevens ontvangen van Uw vertegenwoordigers, personeel, zelfstandige medewerkers en/of bestuurders dient U hen te informeren over het bestaan en de inhoud van deze Verklaring met inbegrip van onze plichten, hun rechten en de wijze waarop zij deze rechten kunnen  uitoefenen.

In het bijzonder verzamelen Wij administratieve gegevens en contactgegevens. Hiermee kunnen Wij U identificeren of contact met U opnemen, of kunnen Wij met U zaken doen als U een leverancier of een zakelijke partner bent. Deze persoonsgegevens kunnen contactgegevens zijn zoals Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, of nog Uw bankrekeningnummer teneinde bedragen te kunnen uitbetalen.

Wij gebruiken geen “cookies” (dit zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op Uw computer worden opgeslagen en toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van websites te registreren, bv. duur van het bezoek op de pagina, …).

Wij verzamelen en verwerken geen zogenaamde gevoelige gegevens, te weten:

 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken;
 • genetische of biometrische gegevens (vb. gezichtsafbeeldingen en vingerafdrukken);
 • gegevens over gezondheid;
 • gegevens met betrekking tot seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Indien dergelijke gevoelige persoonsgegevens aan ons zouden worden verstrekt, zullen Wij deze niet gebruiken en zullen Wij deze verwijderen.

2.2   Minderjarigen

Het is niet onze intentie om persoonsgegevens van minderjarigen te verwerken.

 

3.   Waarvoor hebben Wij Uw gegevens nodig?

3.1   Dienstverlening en klantenrelatie

 • Wat houdt dit doel in?

Wij kunnen Uw persoonsgegevens gebruiken om onze activiteiten of diensten te realiseren.

 • Welke persoonsgegevens verwerken Wij hiervoor?

Wij verzamelen en verwerken hiervoor Uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel bankrekeningnummer, alsook gegevens met betrekking tot door U opgegeven contactpersonen (zijnde de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de contactpersoon).

3.2   Informatie en communicatie

 • Wat houdt dit doel in?

Wij kunnen Uw persoonsgegevens gebruiken om U te informeren over onze activiteiten, diensten of nieuwsbrieven waarvan Wij denken dat U hierin geïnteresseerd zou zijn.

 • Welke persoonsgegevens verwerken Wij hiervoor?

Wij verzamelen en verwerken hiervoor Uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, alsook gegevens in verband met de door U aangegeven interessedomeinen.

 

4.   Vragen Wij voor verwerkingen Uw toestemming?

Uw persoonsgegevens kunnen enkel rechtmatig door ons worden gebruikt en verwerkt indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Wij beschikken over Uw uitdrukkelijke en vrije toestemming om Uw persoonsgegevens voor een bepaald doel te gebruiken.
 • Het gebruik van Uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die U met ons heeft gesloten of om, op Uw verzoek, de noodzakelijke stappen te kunnen zetten om tot een overeenkomst met ons te komen.
 • Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verwerken, in het bijzonder door te geven naar de betrokken overheden.

 

5.   Met welke andere personen delen Wij Uw persoonsgegevens?

Alleen als Wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, kunnen Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en/of onderzoeksdiensten.

 

6.   Waar worden de gegevens bewaard en verwerkt?

Uw gegevens zullen niet buiten de EU worden getransporteerd en in ieder geval waken Wij erover dat te allen tijde de wettelijke minimum eisen en veiligheidsnormen worden gerespecteerd. Indien Wij voorzien dat Uw gegevens buiten de EU zullen worden opgeslagen en bewerkt, dan zullen Wij dit expliciet vermelden en ervoor zorgen dat hetzelfde beschermingsniveau wordt gehanteerd als van toepassing binnen de EU.

Uw persoonsgegevens zullen buiten deze gevallen nooit aan derden worden overgemaakt of ter beschikking gesteld en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van ons. Andere ondernemingen kunnen Uw gegevens dus niet gebruiken om U bv. reclame toe te sturen.

 

7.   Hoe lang bewaren Wij Uw persoonsgegevens?

Wij bewaren Uw gegevens enkel zolang als dat nodig is met het oog op de doeleinden waarvoor de gegevens gebruikt worden vermeld onder punt 3 van deze Verklaring. Eventuele afwijkingen of verduidelijkingen van dit principe zijn uitdrukkelijk vermeld onder de verschillende doeleinden vermeld onder punt 3 van deze Verklaring.

Omdat de noodzaak om gegevens te bewaren kan variëren per gegevenstype alsook per doeleinde van de verwerking, kunnen de werkelijke bewaringstermijnen aanzienlijk variëren.

Wij kunnen U hierbij meedelen dat Wij onder meer volgende criteria in acht nemen bij het bepalen van de beweringstermijnen:

 • Hoe lang zijn de persoonsgegevens nodig om de gevraagde dienstverlening te kunnen leveren?
 • Hebben Wij een bepaalde specifieke bewaringstermijn vastgesteld en aangekondigd?
 • Hebben Wij toestemming gekregen voor een langere bewaringstermijn?
 • Hebben Wij een wettelijke, contractuele of vergelijkbare verplichting om de gegevens te bewaren?

Zodra Uw gegevens niet langer nodig zijn en Wij ook geen wettelijke bewaarplicht hebben, zullen Wij deze definitief verwijderen of, indien dit niet mogelijk is, anoniem maken in onze systemen.

Uw persoonsgegevens zullen wel worden bewaard en gebruikt zolang dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten of onze overeenkomsten af te dwingen.

 

8.   Hoe beveiligen Wij Uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

 

9.   Wat zijn Uw rechten?

9.1   Recht van inzage, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar

9.1.1 Recht op inzage van Uw persoonsgegevens

U heeft steeds recht op toegang tot en inzage van Uw persoonsgegeven die door ons worden verwerkt. Wij zullen U in dit kader een kosteloze kopie van deze persoonsgegevens verstrekken indien U hierom verzoekt.

Voor het uitoefenen van Uw rechten verwijzen Wij naar punt 9.2 van deze Verklaring.

9.1.2 Recht om Uw persoonsgegevens te verbeteren

U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten.

Voor het uitoefenen van Uw rechten verwijzen Wij naar punt 9.2 van deze Verklaring.

9.1.3 Recht om Uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking gebaseerd is op Uw toestemming zoals uiteengezet onder punt 4.1, dan heeft U het recht om deze toestemming op elk ogenblik in te trekken.

Voor het uitoefenen van Uw rechten verwijzen Wij naar punt 9.2 van deze Verklaring.

9.1.4 Recht op wissing van Uw persoonsgegevens

U heeft een recht op wissing van Uw persoonsgegevens. Op basis hiervan kan U, wanneer U niet langer een relatie wenst met MUSICPOWER, ons vragen om te stoppen met het gebruiken van Uw persoonsgegevens. Wij kunnen echter wel persoonsgegevens bijhouden die voor bewijsdoeleinden vereist zijn.

Onder dit verwijderingsrecht heeft U ook het recht om ons te allen tijde te vragen om te stoppen met het gebruik van Uw persoonsgegevens die zijn verwerkt op basis van Uw toestemming of ons gerechtvaardigd belang. Vanwege gerechtvaardigde belangen kunnen Wij Uw persoonsgegevens alsnog blijven verwerken na een afweging van Uw belangen met die van ons, tenzij U besluit om de relatie met ons te beëindigen.

Voor het uitoefenen van Uw rechten verwijzen Wij naar punt 9.2 van deze Verklaring.

9.1.5 Recht op overdracht van persoonsgegevens

Voor wat betreft de verwerking van Uw persoonsgegevens op basis van Uw toestemming of omdat dit noodzakelijk voor levering van de gevraagde producten of diensten, dan kan U ons vragen om Uw persoonsgegevens – in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm – naar U door te sturen zodat U deze kan opslaan voor persoonlijk (her)gebruik, of om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor ons.

Voor het uitoefenen van Uw rechten verwijzen Wij naar punt 9.2 van deze Verklaring.

9.1.6 Recht op beperking van bepaalde verwerkingen

U kan ons verzoeken om de verwerking van Uw persoonsgegevens te beperken in elk van de volgende gevallen:

indien U de juistheid van de persoonsgegevens betwist, kan U om een beperking van de verwerking verzoeken gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

indien de verwerking onrechtmatig is en U zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en U ons in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan;

indien Wij Uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden vermeld onder punt 3, maar U deze wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

indien U bezwaar heeft gemaakt tegen een verwerking, zullen Wij deze verwerking in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van MUSICPOWER zwaarder wegen dan die van U.

Wanneer U het recht op de beperking van de verwerking heeft verkregen, zullen Wij, afgezien van het opslaan van de gegevens, geen verrichtingen meer uitvoeren met de desbetreffende persoonsgegevens.

9.2   Hoe uitoefenen?

Om voormelde rechten uit te oefenen kan U  een schriftelijke aanvraag richten aan ons op volgende wijze:

 • per email: musicpower@telenet.be;
 • schriftelijk naar volgend postadres: Ambachtenlaan 12, 9080 Lochristi.

Bij de uitoefening van Uw recht verzoeken Wij U om duidelijk aan te geven op welk recht U zich wenst te beroepen en tegen welke verwerking(en) U zich eventueel verzet of welke toestemming U wenst in te trekken.

9.3 Aandachtspunten bij het uitoefenen van de rechten

We wensen U er op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen of het intrekken van Uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van Uw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat U niet langer geïnformeerd zal worden of gebruik zal kunnen maken van door ons aangeboden activiteiten of diensten.

 

10.   Hoe kan U vragen of klachten indienen?

Indien U een vraag of klacht heeft over onze verwerking van persoonsgegevens, dan kan U contact met ons opnemen via de volgende kanalen:

 • per email: musicpower@telenet.be;
 • schriftelijk naar volgend postadres: Ambachtenlaan 12, 9080 Lochristi.

Indien U niet tevreden bent met ons antwoord, indien U opmerkingen heeft omtrent de uitoefening van Uw rechten of indien U meent dat onze verwerking van Uw persoonsgegevens niet in regel zou zijn met de wetgeving, dan heeft U het recht om hierover klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Alle informatie hieromtrent kan worden gevonden op https://www.privacycommission.be.

 

11.   Aanpassingen van deze Verklaring

Deze Verklaring kan door ons worden aangepast of aangevuld indien Wij dit nodig achten.

Als er belangrijke wijzigingen worden aangebracht in deze Verklaring, wordt de datum van bijwerking van de Verklaring aangepast en zullen Wij U hiervan eveneens op de hoogte brengen en U een kopie van de bijgewerkte Verklaring bezorgen.

Wij moedigen U daarnaast ook aan om periodiek deze Verklaring door te nemen om te weten te komen hoe Wij Uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.